Scheppersinstituut Wetteren

GEMEENTE DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen (tel. 09/218.92.41)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DESTELBERGEN maakt bekend dat er een werfreserve aangelegd wordt voor een voltijdse (38u) betrekking van technisch assistent metser

1. Functiebeschrijving

Functie

Graadnaam: TECHNISCH ASSISTENT Afdeling Technische Zaken
Functienaam: METSER Dienst Technisch Uitvoerende Dienst
Functionele loopbaan: D1 – D3

Omschrijving van de afdeling en dienst

De afdeling technische zaken is verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van alle technische realisaties binnen de gemeente. Hieronder vallen de diensten wegen, gebouwen, groen, waterlopen en de technisch uitvoerende dienst.

De technisch uitvoerende dienst (TUD) staat in voor het beheer en algemeen onderhoud van alle infrastructuur op het gemeentelijk openbaar domein en het gemeentelijk patrimonium. De TUD levert eveneens logistieke en technische ondersteuning bij evenementen (klein en groot).

Binnen de TUD zijn volgende teams werkzaam: construct, logistiek en evenementen, transport, facility, patrimonium, en mobiel.

Als technisch assistent sta je mee in voor het bieden van technische hulp en ondersteuning bij de werkzaamheden van de technisch uitvoerende dienst. Als chauffeur/kraanman maak je deel uit van het team transport.

Plaats in de organisatie

De technisch assistent werkt onder leiding van de teamcoach, coördinator-planner en het diensthoofd Technisch Uitvoerende Dienst (TUD).

Kerntaken

Kerntaak: Metser

Toepassen van de voornaamste producten en uitvoeringstechnieken eigen aan het vakgebied (wegen en gebouwen). Hiertoe behoren metselwerk, kleine betonconstructies en bekistingswerken, grond- en funderingswerken, kleine ondergrondse rioleringswerken en bestratingswerken.

Dit omvat onder meer:
• De eigen werkzaamheden plannen en uitzetten van de eigen werkzaamheden op de werkplek
• De toe te passen materialen en grondstoffen herkennen
• Correct gebruik en onderhoud van de toestellen en machines
• Verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen en werken in een team
• Op een correcte manier omgaan met de voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu

 

 

 

 

Functieprofiel

Algemene vereisten

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert

Specifieke vereisten
De definities en niveaus van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradaties ook is verworven.

 

Technische competenties
• Ruime technische en praktische kennis binnen het vakgebied
• Algemene kennis van de toe passen materialen grondstoffen
• Je hebt een rijbewijs B
• Rijbewijs BE te behalen tijdens proeftijd
• Attest heftruck te behalen tijdens proeftijd

Persoonsgebonden competenties
• Samenwerken: Met het oog op het algemeen belang, lever je een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of organisatie, ook wanner dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.
• Nauwkeurigheid: Je levert correct en kwalitatief werk af
• Stressbestendigheid: Je blijft kalm en rustig handelen in onverwachte situaties, bij tegenslag, kritiek of verhoogde werkdruk.
• Professionele ontwikkeling: Je verbetert voortdurend je eigen functioneren door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.

 

 

Specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Houder rijbewijs B

 

 

TECHNISCHE COMPETENTIES Niveau
Cluster Competentie 1 2 3

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN WERKEN MET UITRUSTING X
TECHNISCHE SPECIFICATIES X
VEILIG WERKEN X
ONDERHOUD UITRUSTING X

WETGEVING EN REGELGEVING WETGEVING EN REGELGEVING M.B.T. DE ORGANISATIE
WETGEVING EN REGELGEVING M.B.T. DE FUNCTIE

WERKING EN MIDDELEN WERKING VAN DE ORGANISATIE X
WERKMIDDELEN & WERKMETHODIEKEN
PROCEDURES EN PROCESBEHEER
PROJECTMATIG WERKEN X
MONDELINGE COMMUNICATIE X
SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

MANAGEMENT EN BELEID STRATEGISCH MANAGEMENT
HRM-MANAGEMENT
FINANCIEEL MANAGEMENT
COMMUNICATIEMANAGEMENT

GEDRAGSCOMPETENTIES Niveau
Cluster Competentie 1 2 3
BEHEERSMATIGE VAARDIGHEDEN SYSTEMATIEK IN HET WERK X
ANALYTISCH DENKEN
CONCEPTUEEL DENKEN

INFORMATIEVERWERKEND GEDRAG INLEVINGSVERMOGEN / SPREKEN OP NIVEAU VAN DE KLANT X

INTERACTIEF GEDRAG IMPACT EN INVLOED (OVERTUIGINGSKRACHT) X
SAMENWERKING MET DE CLIENT / BIJDRAGEN TOT TEAMGEEST X

LEIDERSCHAP LEIDING GEVEN
COACHING

PERSOONSGEBONDEN GEDRAG AANPASSINGSVERMOGEN X
NAUWKEURIGHEID X
PROFESSIONELE ONTWIKKELING X

WAARDEGEBONDEN GEDRAG STRESSBESTENDIGHEID X
PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN X
INITIATIEF X
GERICHT OP CLIENTTEVREDENHEID X
VERANTWOORDELIJKHEID / ENGAGEMENT IN DE ORGANISATIE X
RESPECT VOOR DE OPVATTINGEN VAN ANDEREN X
RESULTAATGERICHTHEID X

 

 

 

 

2. Functiewaarderingsniveau

Niveau D
Weddenschaal D1-D2-D3
De assistent bekleedt een betrekking van niveau D. De bezoldiging vangt aan in weddenschaal D1 (min. 13.300 euro, max. 18.300 euro nog te indexeren)
Na 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en gunstige evaluatie bekomt men de weddenschaal D2 (min. 14.300 euro en max. 19.600 euro nog te indexeren).
Na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en gunstige evaluatie bekomt men de weddenschaal D3 (min. 15.500 euro en max. 20.700 euro nog te indexeren).
Deze jaarbedragen (voor een voltijdse betrekking) zijn exclusief het verlofgeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques 8 euro

Een berekening van het loon kan aangevraagd worden bij personeelorganisatie@destelbergen.be

 

3. Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot een functie bij een bestuur moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° voor een statutaire functie: voldoen aan de nationaliteitsvereiste, zoals vastgesteld in de Europese en Belgische wetgeving ter zake. Dit houdt in onderdaan zijn van één van de volgende landen:
• België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
• Zwitserland
4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
5° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
6° in het bezit zijn van het vereiste diploma
7° slagen voor de selectieprocedure.

 

4. Examen

Voorafgaande bemerkingen.
Om aan het aanwervingexamen te mogen deelnemen moeten de kandidaten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen voldoen aan voornoemde toelatingsvoorwaarden met uitzondering van punten 4 en 7.
Het bewijs dat de kandidaten aan de rijbewijsvereiste voldoen dient uiterlijk, op straf van uitsluiting van het examen, geleverd te worden op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen.
Het bewijs dat zij aan de overige vereisten voldoen dient uiterlijk op de datum van de aanstelling te zijn geleverd door middel van:
- een uittreksel uit de geboorteakte of voor eensluidend verklaarde fotokopie van de geboorteakte (afgeleverd door het gemeentebestuur van de geboorteplaats);
- een uittreksel uit het strafregister (voor openbaar bestuur) dat niet ouder is dan drie maanden, waarop tevens de nationaliteit is vermeld (afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats);

 

 

 

 

Examenprogramma

1. schriftelijk gedeelte (50 punten)
2. praktisch gedeelte
Work-sample proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere stalen van het uitvoerend werk dat tijdens de beoogde functie aan bod komt, teneinde de vaardigheden en fysieke geschiktheid te kunnen beoordelen tijdens de uitvoering van de deze taak.

3. Mondeling gedeelte (50 punten)

Hierbij wordt nagegaan of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie, het voorkomen evenals de motivatie en interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor elk examengedeelte 60% van de punten behalen.

 

Examendata.

De examendata zijn nog niet gekend.

 

5. Wervingsreserve

De voor het examen geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van drie jaar.

 

6. Aanstelling

De aanstelling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

8. Indienen van de kandidaturen

De kandidaturen moeten, samen met een kopie van het rijbewijs uiterlijk op 2 maart 2021 opgestuurd, gemaild of afgegeven zijn tegen ontvangstbewijs aan het onthaal Dendermondesteenweg 430 - Destelbergen

 

Het college van burgemeester en schepenen
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen.

e-mail: aanwervingen@destelbergen.be