Scheppersinstituut Wetteren

stem academie 01

Nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de gewenste nieuwsbrief.hier groeit talent minibanner

online plantenverkoop 01

siw jobs logo small

promo tochweltechnisch 04

Aanwervingsprocedure: Gespecialiseerd tuinier (m/v/x) –
Groendienst
Selectie: 2017/008
19 januari 2017
Situatieschets Het college en/of de gemeenteraad heeft de selectieprocedure goedgekeurd voor
volgende functie:
 Gespecialiseerd tuinier (m/v/x) – Groendienst
Als bijlage vindt u de publieke oproep voor deze aanwervingsprocedure voor
bovengenoemde graad die georganiseerd wordt voor personeel in dienst en voor
buitenstaanders.
Bijlage Publieke oproep voor de selectieprocedure voor de functie van:
 Gespecialiseerd tuinier (m/v/x) – Groendienst
2
Zoveel variatie binnen handbereik!
Gespecialiseerd tuinier (m/v/x)
In contractueel dienstverband bij de Groendienst
Salarisschaal C1 C2 C3
Uiterste inschrijvingsdatum: 6 februari 2017
Uw functie:
Doelstelling van de functie
Bieden van expertise inzake de aanleg en het onderhoud van groen. Hierdoor
draagt u bij tot het duurzaam beheer van openbare groene ruimten.
Plaats in het organogram
De organisatiestructuur van de Stad Gent en het OCMW Gent omvat drie pijlers: persoonsgebonden
materie (dienstverlening voor de burger als individu), grondgebonden materie (dienstverlening voor de
werk- of woonomgeving van de burger) en ondersteuning (alle ondersteunende diensten om de
dienstverlening waar te maken).
U wordt tewerkgesteld in de Groendienst die één van de diensten vormt binnen het Departement Publieke
Ruimte
U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende.
U geeft leiding.
Functie-inhoud
Kernopdrachten
U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten:
 u begeleidt de tuiniers en de onderhoudsmannen/-vrouwen. Dit houdt onder meer in dat u:
- de uit te voeren werkzaamheden organiseert en concretiseert
- kwaliteitscontrole uitoefent op de uitgevoerde werken
- toeziet op het verantwoord gebruik van machines, materiaal, materieel en
- verbruiksgoederen
- toeziet op het naleven van de veiligheidsvoorschriften
- permanente bijscholing stimuleert in de dagdagelijkse praktijk
- in samenspraak met de controleur of werkmeester, enz. instaat voor
- het voorraad- en materiaalbeheer van uw afdeling
- functionerings- en evaluatiegesprekken organiseert
- teamoverleg organiseert
 u staat, als leidinggevende van uw team, in voor het onderhoud van groen. Dit houdt ondermeer
in dat u:
- gazons maait, de kanten snijdt, afwerkt rond hindernissen en het afgemaaid gras
eventueel verzamelt en afvoert
- ruige terreinen, graslandperceeltjes, rietvegetaties, wegbermen en plantstroken maait
- hagen scheert
- jonge bomen, knotbomen, houtkanten, heesters en vaste planten snoeit
3
- seizoensbeplanting uitvoert en onderhoudt
- afgestorven of vernielde planten, struiken en bomen verwijdert en eventueel
- vervangt
- wandelpaden begaanbaar houdt
- manueel en mechanisch (on)kruid beheert
- op een milieuvriendelijke wijze organisch afval verwerkt
- instaat voor het eerstelijnsonderhoud van waterpartijen
- toeziet op de algemene netheid van het openbaar groen
- toeziet op het sporadisch en gecontroleerd gebruik van pesticiden
 u staat, als leidinggevende van uw team, in voor de (her)aanleg van groen. Dit houdt ondermeer
in dat u:
- een beplantingsplan en plantschema’s uitzet
- het opgegeven plan leest en uitmeet
- bij heraanleg eventueel het terrein geschikt maakt, de planten rooit en de
- grond zuivert
- de grond omspit en nivelleert
- eventueel voetpaden uitbreekt
- de beplanting uitvoert
- gras zaait
- helpt bij de aanleg van perken en (wandel)paden
 u staat in voor de plantenteelt en -decoraties. Dit houdt ondermeer in dat u:
- teeltzorgen toedient
- manueel en machinaal in- en verpot
- tijdelijke planten- en bloemendecoraties uitvoert
 u voert enkele administratieve opdrachten uit. Dit houdt onder meer in dat u:
- instaat voor de aanwezigheidsregistratie van uw team
- de nodige documenten invult bij een arbeidsongeval
- een dagboek bijhoudt van de opeenvolging en de voortgang der werken
- onregelmatigheden, vandalisme, enz. noteert en doorgeeft voor een passend gevolg
Aanvullende opdrachten
 u staat in voor de algemene netheid en het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil in openbaar
groen en begraafplaatsen en het ledigen van afvalkorven
 u verzorgt dieren
 u beantwoordt vragen van de burger indien mogelijk, verwijst hen door indien u niet kan helpen
en vangt eventuele klachten op
 u staat in voor gladheidsbestrijding op wandelwegen en voetpaden langs openbaar groen
 u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, materiaal en materieel
 u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld
(bijvoorbeeld kantoormateriaal, een dienstvoertuig, machines, gereedschap, enz).U meldt
defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan.
 u bouwt uw vaktechnische bekwaamheid (harmonisch park- en groenbeheer, kennis producten,
technieken, materialen) verder uit door onder meer het volgen van vorming en past deze toe bij de
uitvoering van uw opdrachten
 u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer
te komen. U benadert behoeften, tekorten en problemen rondom de werking van uw
dienst/departement proactief en stelt mogelijke oplossingen voor
 u volgt vorming en opleidingen die relevant zijn voor uw werk
4
 u staat in voor het verwerken van leveringen (volgens etikettering), het verdelen (ten behoeve van
diensten, manifestaties, tentoonstellingen, enz.) en het laden en lossen van planten, heesters en
bomen
 u staat in voor de drainage van gras(sport)velden
 u staat in voor het plaatsen van omheiningen en het plaatsen, onderhouden en herstellen van
parkmeubilair, educatieve infrastructuur en speeltuigen
 u staat in voor het plaatsen van signalisatie voor werken langs de openbare weg conform de
wetgeving
 u kan een overpopulatie van gevogelte zoals duiven, Canadeze ganzen, enz. inschatten, signaleren
en u treft maatregelen
 u bent creatief in het schikken van planten bij plantendecoraties en interieurbeplanting
Specifieke arbeidsvoorwaarden
 u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement
 u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door uw leidinggevende
gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de regeling die is opgenomen in
het vademecum en er kan u gevraagd worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen
het grondgebied Gent te werken
 u bent in het bezit van een rijbewijs B (handgeschakeld)
 u kan grote tuinbouwmachines en –werktuigen (bvb. tractoren, autograsmaaiers, zaaimachines,
frezen, enz.) besturen of u bent bereid het aan te leren
 u werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisten
 afhankelijk van de dienst waar u tewerkgesteld bent en van uw opdrachten, werkt u buiten in alle
weersomstandigheden, rekening houdend met de bepalingen van de codex welzijn op het werk
 u heeft geen hoogtevrees en werkt op ladders (tot 6 meter)
 u bent, indien u tewerkgesteld wordt op de begraafplaatsen, psychisch bestand tegen confrontatie
met de dood en de daaruit volgende emoties
 u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op
deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen
binnen de dienst en het departement waar u bent tewerkgesteld
Voor meer inlichtingen over de job-inhoud kunt u terecht bij Mieke Schauvliege, directeur
Groendienst, tel. 0479/34 40 17.
Voorwaarden
Op het moment van inschrijving moet u:
 Beschikken over
OFWEL 2 jaar relevante professionele werkervaring in groenaanleg of groenonderhoud
OFWEL beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs in een land- of tuinbouwrichting.
Op het moment van aanwerving moet u:
 de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 voldoen aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 voldoen aan de vereisten over de taalkennis;
5
 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 medisch geschikt zijn voor de functie.
 geslaagd zijn voor de selectieprocedure (zie verder);
 de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
 beschikken over een rijbewijs B (handgeschakeld).
U moet het bewijs leveren dat u hieraan voldoet.
Ons aanbod
Wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse
interne en externe contacten. Voor de functie van gespecialiseerd tuinier (m/v/x) bieden we een bruto
aanvangswedde van 1.901,72 EUR per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar met relevante
anciënniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen
(hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).
Dit betreft een voltijdse vacature van onbepaalde duur.
De selectieprocedure resulteert in een wervingsreserve met rangschikking.
Procedure
Als u aan de voorwaarden voldoet, nodigen we u uit voor volgende selectie-onderdelen:
 niveau en/of vaardigheidsproef: eliminerend
Dit deel bestaat uit een set van proeven waarbij een aantal competenties in kaart worden gebracht
die relevant zijn voor functies die uitgeoefend worden op niveau C. Dit deel kan slechts een
positief of negatief eindresultaat hebben. Aansluitend volgt hierop het niet-eliminerend
psychotechnisch deel
Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een
persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Hierbij kunnen de behaalde resultaten
van het eliminerende capacitair- en vaardigheidsdeel een onderdeel uitmaken van het nieteliminerende
psychotechnisch deel.
 praktisch deel: eliminerend
In dit deel moet u één of meer proeven uitvoeren in overeenstemming met de opdrachten relevant
voor de functie-inhoud.
Dit gedeelte staat op 50 punten. U moet 50% behalen om te slagen in dit selectie-onderdeel.
 mondeling deel: eliminerend
In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis
van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel moet u een presentatie of dergelijke
geven.
Dit gedeelte staat op 50 punten. U moet 50% behalen om te slagen in dit selectie-onderdeel.
Op het totaal van alle selectieonderdelen moet u minstens 60 % behalen om geslaagd te zijn voor
deze selectieprocedure.
6
Volgende competenties worden tijdens de selectieprocedure gemeten:
 klantgericht handelen
 efficiënt werken
 resultaatgericht werken
 team leiden
 rapporteren
 organiseren
 veilig werken
 technische vaardigheden beheersen (planten-, product- en materiaalkennis, tuinbouwtechnieken)
Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via onze website www.stad.gent/solliciteren. U vindt er
ook meer informatie terug over de functie, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste
inschrijvingsdatum voor deze selectieprocedure is 6 februari 2017.
Belangrijk: Zorg ervoor dat volgende documenten aan uw persoonlijk online dossier zijn toegevoegd:
 eventueel een kopie van het vereiste diploma hoger secundair onderwijs;
 een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt van de exacte data van tewerkstelling en van de
functie-inhoud. De ervaringsvereiste wordt beoordeeld op basis van uw CV. Zorg ervoor dat u
toelichting geeft bij uw ervaring (uitgebreide beschrijving van uw takenpakket), dat u exacte data
meegeeft (jaartallen alleen volstaan niet) en dat al uw relevante beroepservaring terug te vinden is in
uw CV.
Het moet duidelijk vast te stellen zijn dat u aan de voorwaarden voldoet!
Dienst Rekrutering & Selectie- Administratief Centrum Portus - Keizer Karelstraat 1 - 9000 Gent
tel. 09 266 75 60 - vacatures@gent.be - www.gent.be/solliciteren
Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz...