Scheppersinstituut Wetteren

stem-dagen

Nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de gewenste nieuwsbrief.hier groeit talent minibanner

online plantenverkoop 01

siw jobs logo small

promo tochweltechnisch 04

Geconcretiseerde functiebeschrijving: Directeur (m/v/x) –Dienst Kinderopvang

Functie/graad
Directeur (m/v/x)

Doelstelling van de functie
Als directeur sta je in voor de efficiënte organisatie, de werking en de verdere uitbouw van de Dienst Kinderopvang. Je komt terecht op een bruisende dienst in een uitdagende functie bij één van de grootste aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen en je bent verantwoordelijk voor meer dan 600 personeelsleden.
Je coördineert de dagelijkse werking van de Dienst Kinderopvang (22 kinderdagverblijven, 8 peutertuinen en 42 buitenschoolse opvanglocaties, zaterdagopvang, zomeropvang, onthaalouders,…) en staat samen met je team van medewerkers in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Je bent het aanspreekpunt van de dienst, zowel voor de burger als voor je medewerkers, en pakt de complexere en betwiste dossiers diplomatisch, discreet en correct aan binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.
Als sterke leider en open communicator ben je een klankbord voor je team, met ruime verantwoordelijkheden en uitdagingen waar je een grote toegevoegde waarde en impact kan hebben in het uittekenen van de toekomst van de Dienst Kinderopvang. Dit zowel op het strategisch vlak, maar ook op het vlak van interne werking en externe uitstraling.
Als directeur maak je deel uit van het directieteam van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent en ben je medeverantwoordelijk voor een optimale samenwerking tussen de politieke beleidsorganen en de administratie.
Ook in de beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd is Kinderopvang één van de speerpunten: https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/onderwijs-kinderopvang/beleidsnota-onderwijs-opvoeding-en-jeugd-2014-2019. Kinderopvang wordt hier niet louter bekeken vanuit zorgperspectief. Net als onderwijs is het een belangrijke hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en sociale mobiliteit. De nadruk ligt op grote aandacht voor de (pedagogische) kwaliteit van de opvang.

Plaats in het organogram
De organisatiestructuur van de Stad Gent en het OCMW Gent omvat drie pijlers: persoonsgebonden materie (dienstverlening voor de burger als individu), grondgebonden materie (dienstverlening voor de werk- of woonomgeving van de burger) en ondersteuning (alle ondersteunende diensten om de dienstverlening waar te maken).

U wordt tewerkgesteld in de Dienst Kinderopvang dat één van de diensten vormt binnen het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. U rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd. U bent lid van het directieteam.
De Dienst Kinderopvang bestaat uit momenteel uit 567.6 VTE en is als volgt gestructureerd:

De directeur is verantwoordelijk voor de hele dienst, en stuurt de staf, de beleidsmedewerker/ leidinggevende pedagogische begeleiding, de regio-coördinatoren van voormelde teams en de medewerker regie rechtstreeks aan.

Functie-inhoud

• Als directeur (m/v/x) van de Dienst Kinderopvang staat u in voor het uitwerken van de visie en doelstellingen van de dienst. Dit houdt onder meer in dat u:
- in overleg met de medewerkers, verantwoordelijk bent voor het formuleren en up-to-date houden van de missie, visie en algemene strategie van de dienst
- de operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren van uw dienst opmaakt en evalueert
- de lange- en korte termijnplanning en opmaakt en de resultaten opvolgt

• U bent verantwoordelijke voor de beleidsvoorbereiding binnen uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u:
- Omgevingsanalyses opmaakt en peilt naar trends en maatschappelijke noden
- Luistert naar voorstellen van partners en medewerkers
- Zorgt voor informatiedoorstroming naar alle betrokkenen (collega’s, politiek, partners, medewerkers,…)
- Beleidsadvies opmaakt op vraag van schepen en departementshoofd
- Input geeft aan het beleid van hogere overheden binnen het werkingsgebied van het Onderwijscentrum Gent.

• u staat in voor de optimalisatie van de strategie, de processen en structuur van de dienst in samenspraak met het beleid en uw departementshoofd. Dit optimalisatieproces is noodzakelijk nu de dienst geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen o.a. als gevolg van haar gestage groei de voorbije 10 jaar en nieuwe maatschappelijke trends en opdrachten o.m. de komende Vlaamse regelgeving m.b.t. de nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen.

• U staat in voor de uitwerking en opvolging van de drie functies van kinderopvang waarbij u de maatschappelijke context en veranderingen mee in rekening brengt.

• u zorgt er voor dat de dienst alle voorwaarden die gesteld worden door de subsidieverlenende overheid, stipt nakomt.

• U bent verantwoordelijk voor de goede werking van uw dienst en coördineert de activiteiten ervan. Dit houdt onder meer in dat u:
- de werking van uw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch (inclusief het genereren van managementinformatie) als financieel vlak
- ervoor zorgt dat de medewerkers van uw dienst en de eventuele afdelingen als één samenwerkend geheel functioneren. U organiseert daartoe (team)overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en waakt over de interne communicatie binnen de dienst
- voorstellen doet ter optimalisatie van uw werking en dienstverlening. U werkt hiervoor acties en projecten uit in het kader van het jaarplan en zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden
- ervoor zorgt dat er kwaliteitscontroles, procedures, rapporteringsdocumenten, enz. beschikbaar zijn en gehanteerd worden
- ervoor zorgt dat uw medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn van de medewerker

• U geeft leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid. Dit houdt onder meer in dat u:
- hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden
- hen informeert
- vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt voor uw rechtstreekse medewerker
- functioneringsgesprekken voert
- bij evaluaties fungeert als eerste evaluator voor uw rechtstreekse medewerkers en als tweede evaluator voor medewerkers van de teams. Ook van medewerkers waarvan u geen tweede evaluator bent, volgt u hun prestaties mee op
- zorgt voor een goede interne communicatie over de teams heen
- zorgt voor een motiverend werkklimaat binnen de dienst
- nieuwe medewerkers rekruteert en selecteert, samen met de coördinatoren van de teams


Contactpersoon

Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, tel. 0496/59 76 26